Ochrona danych i bezpieczeństwo danych

TEDi przywiązuje dużą wagę do ochrony danych i bezpieczeństwa danych. Dlatego niniejszym pragniemy wyjaśnić Państwu, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi, o jakie informacje Państwa prosimy i jakie informacje wykorzystujemy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 11
40-387 Katowice
Polska / Poland

Grupa TEDi podlega przepisom europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Jeżeli udzielają Państwo TEDi zgody na przetwarzanie danych osobowych odbywa się to dobrowolnie. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z przysługującego prawa do wycofania zgody, należy poinformować TEDi o swojej decyzji korzystając z kanałów komunikacji przedstawionych poniżej. 

TEDi dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na stronie internetowej były prawidłowe i rzetelne. Niemniej jednak nie gwarantujemy, że informacje są kompletne, aktualne i przydatne, ani zgodne ze stanem faktycznym. W szczególności, TEDi nie może zapewnić wierności kolorów na prezentowanych fotografiach, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień monitora oraz jego rozdzielczości. Zamieszczone zdjęcia nie są ofertą handlową i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy. TEDi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych na stronie internetowej - w dowolnym czasie. 


Zasady korzystania ze Strony internetowej

1.    Każdy Użytkownik strony internetowej zobowiązany jest do przestrzegania niniejszej polityki prywatności. Wszelkie działania podejmowane w ramach strony powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

2.    TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o. dalej zwana: TEDi, udostępnia Użytkownikom dostęp do treści Serwisu internetowego: www.tedi.com/pl/, tj. świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą w rozumieniu przedmiotowej Ustawy jest Administrator – TEDi.

3.    Do korzystania ze strony internetowej wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz obsługująca język programowania JavaScript, 
a ponadto akceptująca pliki cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL.

4.    Wszelkie prawa do strony internetowej oraz jej elementów stanowią przedmiot praw TEDi, natomiast wszelkie materiały lub ich elementy, w tym teksty, grafika, układ i kompozycja elementów (tzw. layout), znaki towarowe, fotografie, materiały audio-video, aplikacje oraz inne oprogramowanie i inne informacje i elementy chronione prawem dostępne na stronach internetowych stanowią przedmiot praw TEDi. Każde ich niezgodne z prawem wykorzystanie jest zabronione i może rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną lub karną. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci takich materiałów za wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo.

5.    Ilekroć w polityce prywatności przewidziano składanie jakichkolwiek oświadczeń przy pomocy narzędzi udostępnianych przez TEDi w ramach strony internetowej, wszelkie oświadczenia złożone w ten sposób uważa się za ustanowione, z chwilą skorzystania przez Użytkownika lub innej osoby korzystającej ze strony internetowej z odpowiedniego narzędzia, bez względu na to, kiedy oświadczenie doszło do jego adresata w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać.

6.    Regulamin jest udostępniany osobom korzystającym ze strony internetowej nieodpłatnie.


Odpowiedzialność

1.    TEDi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkowników związane z korzystaniem ze strony internetowej.

2.    TEDi nie gwarantuje, że dane przekazywane przez Użytkowników odnośnie ich tożsamości są prawdziwe.

3.    Strona internetowa oraz wszystkie świadczone w jej ramach usługi są udostępnione w stanie takim, w jakim się znajdują. Korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że zapoznał się ze sposobem funkcjonowania strony internetowej oraz akceptuje go w tej formie, w jakiej się znajduje. Nie wyłącza to uprawnienia TEDi do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, w tym takich, których celem jest usprawnienie funkcjonowania strony internetowej oraz świadczonych w jej ramach usług. 

4.    TEDi nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony internetowej lub utratę danych Użytkownika w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich lub w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności strony internetowej. 

5.    W najszerszym zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą oraz utracone przez Użytkownika korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora.

6.    Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, polityki prywatności, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością jakichkolwiek z oświadczeń Użytkownika.


Ochrona i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w TEDi

1.    Informacja o Administratorze danych

Administratorem danych osobowych jest TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. 11 Listopada 11, 40-387 Katowice, wpisana do KRS pod numerem: 0000735434, NIP: 9542790463, REGON: 369709155. 

W zakresie informacji o przetwarzaniu danych osobowych można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - Jakubem Grabowskim, pod adresem elektronicznym poczty e-mail: rodo@tedi.com.

2.    Sposób pozyskiwania danych osobowych

Dane pozyskujemy od Państwa przede wszystkim w ramach świadczonych usług sprzedaży oraz w trakcie:

•    rezerwacji towarów do odbioru w naszych sklepach; jeżeli dokonują Państwo rezerwacji, wykorzystujemy dane osobowe w postaci nazwiska; z chwilą odbioru towaru dane osobowe są niezwłocznie usuwane;

•    zarządzania ekspansją; jeżeli wyrażają Państwo zainteresowanie współpracą z nami, wykorzystujemy dane przekazane w formularzu kontaktowym; dane osobowe obejmują imię oraz nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail oraz dane adresowe proponowanej lokalizacji, tj. ulica, kod pocztowy, miejscowość, numer budynku lub lokalu;

•    kontaktu zwrotnego w celu odpowiedzi na Państwa zapytania;

•    wymiany i zwrotu towarów; do udokumentowania tych czynności korzystamy z dowodów wymiany, w których wpisują Państwo swoje dane osobowe, tj. Państwa nazwisko, imiona i adres, oraz składają Państwo swój podpis;

•    przeglądania strony internetowej; TEDi wykorzystuje pliki cookies do celu zapewnienia wygody korzystania ze strony internetowej; dane obejmują podstawowe informacje na temat identyfikacji przeglądarki z jakiej następuje połączenie ze stroną www;

•    prowadzonego w sklepach monitoringu wizyjnego; TEDi korzysta z monitoringu wideo w celu zapobiegania i wyjaśniania przypadków włamań, kradzieży i aktów wandalizmu oraz innych przestępstw, o ile jest to prawnie dozwolone;

•    procesu rekrutacji za pośrednictwem formularza kontaktowego; jeżeli wyrażają Państwo zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w TEDi wykorzystujemy dane osobowe w postaci: imienia oraz nazwiska, adresu korespondencyjnego, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu elektronicznego poczty e-mail, wykształcenia, historii zatrudnienia;

•    zapisania się do newslettera: jeśli wyrażają Państwo zainteresowanie subskrypcją newslettera wykorzystujemy adres e-mail;

•    udziału w konkursach i loteriach; jeżeli biorą Państwo udział w naszych konkursach lub loteriach wykorzystujemy dane osobowe w postaci nazwiska i adres e-mail; z udziałem w konkursach i loteriach nigdy nie wiąże się podjęcie innego zobowiązania ani automatyczna subskrypcja newslettera;

•    zabezpieczenia typu back-up: zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych, dane przechowywane przez TEDi są zabezpieczane na odpowiednich nośnikach (back-up); Dane osobowe mogą być wykorzystywane wewnętrznie w celu optymalizacji świadczenia usług i zapewnienia technicznej dostępności. 

3.    Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i w zgodzie z następującymi podstawami prawnymi:

a) w celu świadczenia usług, tj. zawarcia i wykonania Umowy, w tym zagwarantowania prawidłowej jakości usług - przez czas obowiązywania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) w celu realizacji obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, np.:

•    wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych;

•    prowadzenia procesu reklamacji;

c) w celu kontaktu telefonicznego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy;

d) w celu dochodzenia roszczeń i obrony - przez czas trwania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z łączących Umów, a w razie dochodzenia przez nas roszczeń - przez czas trwania stosownych postępowań art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art.6 ust. 1 lit. f RODO;

e) w celu realizacji procesu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO, do upływu okresu trwania naboru na konkretne stanowisko, nie dłużej niż 12 miesięcy.

f) w celu wysyłania newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, do czasu wycofania zgody.  

4.    Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe uzyskujemy:

•    bezpośrednio od Państwa;

•    ze źródeł dostępnych publicznie (w szczególności z rejestrów publicznych) - w przypadku współpracy z podmiotami gospodarczymi.

5.    Metody przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane przy użyciu zautomatyzowanych i niezautomatyzowanych narzędzi, ściśle związanych z celami przetwarzania oraz w każdym przypadku przy użyciu metod i procedur odpowiednich dla zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych.

6.    Kategorie odbiorców danych osobowych

Dla celów wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być przekazywane:

•    osobom upoważnionym przez Administratora danych do przeprowadzania operacji przetwarzania danych osobowych (pracownikom lub współpracownikom);

•    dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowych;

•    samodzielnym Administratorom danych (firmom transportowym, operatorom bankowym, dostawcom usług telekomunikacyjnych lub innych internetowych narzędzi komunikacyjnych oraz TEDi GmbH & Co. KG);

•    organom podatkowym, policji oraz organom sądowym i administracyjnym w celu oceny i ścigania przestępstw, zapobiegania i ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego, w celu umożliwienia Administratorowi danych ustalenia, wykonania lub obrony praw w sądzie, jak również z innych powodów związanych z ochroną praw i wolności innych osób. 

TEDi starannie wraz z zachowaniem analizy ryzyka dobiera usługodawców oraz ustala z nimi zasady ochrony danych w porozumieniach o przetwarzaniu danych osobowych. Aktualną listę podmiotów zajmujących się przetwarzaniem danych na zlecenie TEDi wraz z informacjami na temat ewentualnego przekazania danych do krajów spoza Unii Europejskiej (zawierającymi opis sposobu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych) mogą Państwo otrzymać na wniosek, który należy przesłać na adres: rodo@tedi.com.

7.    Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez określony czas, różny w zależności od celu przetwarzania. Po tym okresie dane zostaną trwale usunięte lub co najmniej zanonimizowane w nieodwracalny sposób. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z warunkami i kryteriami określonymi w pkt. 3.

8.    Uprawnienia, dla osób których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

•    prawo do bycia zapomnianym – podmiot danych ma prawo zażądać od Administratora danych niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zajdzie jedna z enumeratywnie wymienionych okoliczności z art. 17 ust. 1 pkt. a - f RODO;

•    prawo do sprostowania danych – podmiot ma prawo żądać od Administratora danych niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe;

•    prawo do ograniczenia przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w art. 18 ust. 1 pkt. a - d RODO;

•    prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe oraz ma prawo przesłać dane osobowe innemu Administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora danych, któremu dostarczono wskazane dane;

•    prawo do niepodlegania przez konkretną osobę fizyczną decyzjom wywołującym wobec niej skutki prawne lub podobnie wpływającym na nią w inny istotny sposób, a opartym na przetwarzaniu jej danych wyłącznie w sposób zautomatyzowany (za pomocą systemów informatycznych), w tym za pomocą profilowania danych. Przepis przewiduje wyjątki od tej zasady, m.in. gdy takie przetwarzanie danych opiera się na wyraźnie udzielonej zgodzie przez osobę, której one dotyczą.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z nami pod adresem: rodo@tedi.com. Usunięcie, przeniesienie, ograniczenie oraz zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i może skutkować uniemożliwieniem ich wykonania w sposób prawidłowy.

9.    Czy zgoda na przetwarzanie danych jest wymagana?

Pewne kategorie danych mamy prawo przetwarzać bez Państwa dodatkowej, odrębnej zgody. Została ona wyrażona poprzez działanie określone w punkcie 3. Udzielenie zgody nie jest obowiązkowe, a jeżeli zgoda zostanie udzielona, w każdej chwili można ją wycofać (nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

10.    Czy TEDi przekazuje dane poza EOG?

Istnieje możliwość, że TEDi będzie korzystać z usług podmiotów zajmujących się przetwarzaniem danych na zlecenie, mających siedzibę poza Unią Europejską. Nie we wszystkich krajach poziom ochrony danych odpowiada normie obowiązującej w Unii Europejskiej. W przypadku przekazania danych do kraju o niższym poziomie ochrony danych (np. USA) zapewnimy stosowną ochronę danych w odpowiedni sposób, np. przez zawarcie odpowiednich ustaleń w umowie z odbiorcą danych.

11.    Informacja o prawie wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa (zachęcamy każdorazowo do wcześniejszej konsultacji pod adresem poczty e-mail: rodo@tedi.com z powołanym IOD) 

lub

zapraszamy do podjęcia kontaktu w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres Administratora danych.

TEDi jako Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Informacje dotyczące plików cookies

1.    TEDi wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu. Cookies to informacje wysyłane przez serwer internetowy do przeglądarki, które przeglądarka następnie wysyła z powrotem do serwera przy kolejnych odwiedzinach danej strony („cookies sesyjne”). Pliki cookies zapewniają przechowywanie informacji pomiędzy wizytami na stronie internetowej i umożliwiają serwerowi rozpoznanie przeglądarki Użytkownika, a zatem i samego Użytkownika przy ponownej wizycie, jak również po zakończeniu sesji.

2.    TEDi wykorzystuje pliki cookies, które są dostępne także po zakończeniu sesji („cookies trwałe”). W ich przypadku zapisywana jest jedynie liczba odwiedzin przez danego Użytkownika, przy czym informacja o dokonanych czynnościach w serwisie osób odwiedzających umożliwia stałe poszerzanie i udoskonalanie oferty. Trwałe pliki cookies są przechowywane w komputerze Użytkownika przez dwanaście miesięcy od chwili jego ostatniej wizyty, o ile nie zostaną przez niego wcześniej usunięte.

3.    Plik cookie może zawierać tylko informacje przesyłane przez operatora strony internetowej do Użytkownika (odczytanie prywatnych danych Użytkownika nie jest możliwe). Dlatego nasze cookies nie stanowią żadnego zagrożenia. Należy również pamiętać, że pliki cookies mogą zostać odczytane tylko przez domenę, która je utworzyła. Żadna osoba trzecia nie może zobaczyć plików cookies na twardym dysku klienta. Może je ponownie odczytać tylko serwer internetowy, który wysłał plik cookie do przeglądarki Użytkownika.

4.    Jeżeli nie są Państwo pewni, czy zaakceptować pliki cookies, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@tedi.com.

5.    Użytkownik może sterować obsługą cookies. Funkcja pomocy na pasku menu większości przeglądarek internetowych informuje o tym jak uniemożliwić przeglądarce akceptowanie nowych plików cookies, jak wyświetlać nowe cookies oraz jak usuwać i blokować wszystkie już otrzymane pliki cookies. Sposób postępowania różni się w zależności od przeglądarki. Poniżej wyjaśniono, jak działa to w przeglądarce Internet Explorer:

•    W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje internetowe”;

•    Kliknąć zakładkę „Prywatność”;

•    Wewnątrz można ustawić, czy pliki cookies mają być akceptowane, selekcjonowane czy odrzucane;

•    Zatwierdzić ustawienia, klikając w przycisk „OK”.

6.    Aby móc bez ograniczeń korzystać ze wszystkich funkcji i ofert dostępnych na stronie www.tedi.com, zalecamy włączenie obsługi plików cookies.


Regulamin newsletteru

1. Opracowanie Regulaminu usługi newsletter jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

2. Regulamin określa zasady świadczenia usługi newsletter przez TEDi drogą elektroniczną, aktywację oraz dezaktywację usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z usług.

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji: TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 11, 40-387 Katowice
Adres poczty elektronicznej: rodo@tedi.com.

Definicje

Serwis internetowy - platforma dostępna pod adresem internetowym: https://www.tedi.com/pl/

Usługa newsletter - nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych przez TEDi na rzecz Użytkownika, który wyraził na to zgodę; przedmiotem usługi newsletter jest okresowe (w terminach ustalonych przez TEDi) przesyłanie w formie elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji, w tym treści o charakterze handlowym, dotyczących oferty TEDi; 

Umowa o świadczenie usługi newsletter - umowa na bezpłatne realizowanie przez TEDi na rzecz Użytkownika usługi newsletter;

Regulamin - niniejszy regulamin;

Przedsiębiorca - osoba fizyczna / osoba prawna / jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Warunki ogólne

3. Usługa polega na przesyłaniu przez TEDi na podany przez użytkownika adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty oraz  promocji organizowanych przez TEDi.

4. TEDi świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej: https://www.tedi.com/pl/.

5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem. 

6. Użytkownik poprzez zgodę na świadczenie usługi newsletter, udostępnia swój adres elektroniczny poczty e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w pkt. 3. 

7. Usługa jest bezpłatna.

8. Korzystać z usługi może każdy, kto w zakładce dotyczącej newsletteru: www.tedi.com/pl/newsletter/ poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zarejestrowanie”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do TEDi. Na wskazany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość aktywacyjna. Przesłany e-mail stanowi potwierdzenie rejestracji do newsletteru. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usługi newsletter.

9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych cudzych bez ich zgody.

10. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości jego treści.

11. Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

12. Mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną zgodę klikając w odpowiedni link zamieszczony na końcu każdego newslettera.

13. Dezaktywacja Usługi newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

14. Do korzystania z usługi newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

15. Z chwilą dezaktywacji usługi newsletter TEDi zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej użytkownika newsletter.

16. Do celów statystycznych prowadzone są anonimowe analizy, na które linki w newsletterze kliknięto.

17. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi newsletter.

Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje należy składać zgodnie z zakładką do kontaktu na stronie internetowej: https://www.tedi.com/pl/kontakt/.

TEDi zaleca, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię oraz nazwisko, opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia przez TEDi. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, TEDi zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach usługi, znajdują się w rozdziale polityki prywatności pt. Ochrona i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w TEDi.

Narzędzie analityczne: Matomo

Korzystanie z Matomo
Na tej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy internetowej Matomo, aby analizować i sprawdzać korzystanie z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki pozwalają nam ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla użytkowników.

Kategorie danych osobowych / odbiorców
Matomo używa tak zwanych plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają nam analizę korzystania z naszej strony internetowej. W tym celu informacje o użytkowaniu uzyskane przez plik cookie są przesyłane na nasze serwery i przechowywane, aby można było ocenić zachowanie użytkownika. Adres IP użytkownika jest natychmiast anonimizowany; oznacza to, że użytkownik pozostaje anonimowy. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny przez użytkownika nie są przekazywane stronom trzecim. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika za pośrednictwem Matomo nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez nas. Podstawą prawną korzystania z Matomo jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

Zgoda
Matomo jest dezaktywowane, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę. Tylko jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, jego zachowanie będzie rejestrowane anonimowo.

Więcej informacji
Program Matomo jest projektem typu open source. Informacje od zewnętrznego dostawcy dotyczące ochrony danych są dostępne na stronie matomo.org/privacy-policy/.

Google Maps

Integrujemy mapy usługi "Google Maps" dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. TEDi nie ma wpływu na transmisję tych danych. Mapy Google są wykorzystywane w celu zapewnienia atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych związanego z korzystaniem z usługi jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO.

Cookies