ÚDAJ

TEDi GmbH & Co. KG
Brackeler Hellweg 301
44309 Dortmund 
Telefon: +49 231 555770
Telefax: +49 231 555775999
E-Mail: info@tedi.com
AG Dortmund
HRA 15612
USt.-Id.-Nr. DE 235015903

TEDi obchodní, s.r.o.
Haštalská 1072/6,
Praha 1 - Staré Město
Telefon: +420 227031977
E-Mail: czechrepublic@tedi.com

IČO: 083 06 095
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, 
vložka 316668

Tato je zastoupena následujícími jednateli:
Jens Heine,
Miroslaw Huczek

Věta AGG

Z důvodů snadnější čitelnosti se v rámci této internetové nabídky zapomíná na specifické rozlišování pohlaví. Příslušné pojmy platí ve smyslu zrovnoprávnění pro obě pohlaví.

Odkazy a linky / Vyloučení záruky

Při přímých nebo nepřímých odkazech na internetové stránky (linky), které jsou mimo oblast odpovědnosti společnosti TEDi obchodní s.r.o. (následně nazývaná „TEDi“), vstupuje povinnost záruky do platnosti pouze v případě, když má společnost TEDi znalosti o obsazích a je techni-cky možné a odůvodněné pro společnost TEDi zamezit používání v případě protiprávních obsahů.

Společnost TEDi tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku použití odkazu nebyly identifikovány žádné ilegální obsahy na připojených stránkách. Na aktuální a budoucí úpravu, obsahy nebo autorská práva připojených stránek nemá společnost TEDi žádný vliv. Proto se společnost TEDi výslo-vně distancuje od všech obsahů všech připojených stránek, které se změnily po použití odkazu.

Toto ustanovení platí pro všechny používané linky a odkazy v rámci vlastní internetové nabídky a také pro cizí záznamy v knihách hostů, di-skusních fórech a adresářích založených společností TEDi. Za ilegální, chybné nebo nekompletní obsahy a hlavně za škody, které vzniknou z používání nebo nepoužívání těchto zobrazovaných informací, ručí samot-ný poskytovatel stránky, na kterou se odkazuje, ne ten, kdo odkazuje přes odkazy na příslušné zveřejnění.

Autorské právo / Ochranné autorské právo

Obsahy, díla a nabízené informace zveřejněné na této webové stránce podléhají českému ochrannému autorskému právu. Jakýkoli způsob roz-množování, úpravy, distribuce, uložení a zpracování také v elektro-nických systémech a jakýkoli způsob zhodnocení mimo meze autorského práva vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného vlastníka práv. Nepovolené používání nabízených obsahů a informací uvedených na této webové stránce nejsou povolené ve výše popsaném rozsahu a jsou trestné.

Arbitrážní řízení

Snažíme se na základě vyřešit případné názorové odlišnosti v souvislosti se zakoupením našich produktů. Mimo to nejsme povinni zúčastnit se ar-bitrážního řízení a nemůžeme Vám bohužel ani nabídnout účast na ta-kovém řízení.

Obrázkové důkazy

Používání licence od shutterstock.com


Fotografové:
mast3r
Goodluz
Feng Yu
EDHAR
DanielW
Andrey_Popov
S_L
Sergey Niven