Varstvo in varnost osebnih podatkov

Politika zasebnosti

Namen politike zasebnosti je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo s podjetjem Tedi Betriebs d.o.o., Ptujska cesta 190, 2000 Maribor (v nadaljevanju: »podjetje«) o namenih in pravnih podlagah ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja podjetje. 

Osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: »Splošna uredba«)), veljavno slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije, na kak način naše podjetje kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag.

Vsaka sprememba tega dokumenta bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino politike zasebnosti.

Upravljavec osebnih podatkov:

Naslov: Ptujska cesta 190, 2000 Maribor
e-pošta: slovenija@tedi.com
telefon: 02 4604 300

Politika zasebnosti

Namen politike zasebnosti je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo s podjetjem Tedi Betriebs d.o.o., Ptujska cesta 190, 2000 Maribor (v nadaljevanju: »podjetje«) o namenih in pravnih podlagah ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja podjetje. 

Osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: »Splošna uredba«)), veljavno slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije, na kak način naše podjetje kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag.

Vsaka sprememba tega dokumenta bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino politike zasebnosti.


Upravljavec osebnih podatkov:

TEDi BETRIEBS, družba za trgovino, posredništvo in storitve d.o.o.

Naslov: Ptujska cesta 190, 2000 Maribor
e-pošta: slovenija@tedi.com
telefon: 02 4604 300


Osebni podatki

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljivi posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot so: ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali  navedba enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Podjetje zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.
   

Nakupovanje blaga in storitev v fizični trgovini

Ko posameznik fizično v trgovini opravi nakup, ga je možno izvesti brez obdelave osebnih podatkov, razen če iz narave nakupa izhaja, da je za njegovo izvedbo nujno potrebna obdelava osebnih podatkov. 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je pogodba. Rok hrambe je do izpolnitve namena pogodbe  oz. do 6 let po prenehanju pogodbe.

Izvajanje sklenjene pogodbe

V primerih, ko posameznik s podjetjem sklene pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Osebne podatke sme podjetje tako obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe, kot je npr. prodaja blaga in storitev, priprava ponudbe, sodelovanje v različnih programih ipd. Če posameznik osebnih podatkov ne posreduje, podjetje ne more skleniti pogodbe, prav tako podjetje ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga ali drugih produktov v skladu s sklenjeno pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo. Na tej podlagi podjetje obdeluje samo in izključno tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in pravilno izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je pogodba. Rok hrambe je do izpolnitve namena pogodbe oz. do 6 let po prenehanju pogodbe, razen v primerih, ko pride med posameznikom in podjetjem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani podjetje podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora.

Videonadzo

V podjetju Tedi Betriebs d.o.o. izvajamo videonadzor. S pomočjo videonadzora (kamere so nameščene na notranji strani vhoda v poslovalnice) spremljamo vstope v prostore in izstope iz njih (na podlagi 77. člena ZVOP-2). Videonadzor pa izvajamo tudi za namen varovanja posameznikov (uporabnikov, zaposlenih in obiskovalcev) ter premoženja podjetja (na podlagi zakonitega interesa, kot ga določa točka (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe, v povezavi s 76. in naslednjimi členi ZVOP-2). Znotraj nekaterih delovnih prostorov se videonadzor izvaja, kjer je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali varovanja tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti. Videonadzor nam bo v pomoč pri odkrivanju, obravnavi ali reševanju incidenčnih oz. izrednih dogodkov, kaznivih dejanj, odškodninskih ali drugih zahtevkov. Posnetki se hranijo. Videonadzora ne izvajamo na način, ki bi imel poseben vpliv obdelave. Prav tako videonadzor ne omogoča neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo. / Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo s strani pooblaščene osebe. Vse informacije glede izvajanja videonadzora lahko pridobite na telefonski številki oz. elektronskem naslovu organizacije. Pravice posameznikov so opisane v tej Politiki zasebnosti.

Zakoniti interes

Podjetje lahko osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa podjetje vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo. Obdelava osebnih podatkov posameznikov za namene neposrednega trženja se šteje za opravljeno v zakonitem interesu. Podjetje lahko obdeluje osebne podatke posameznikov, ki jih je zbralo iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev, obveščanja o ugodnostih, dogodkih ipd. Za dosego teh namenov lahko podjetje uporablja navadno pošto, telefonske klice, elektronsko pošto in druga telekomunikacijska sredstva. Za namene neposrednega trženja lahko podjetje obdeluje naslednje osebne podatke posameznikov: ime in priimek posameznika, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko in naslov elektronske pošte. Navedene osebne podatke lahko za namene neposrednega trženja podjetje obdeluje tudi brez izrecne privolitve posameznika. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek po elektronski pošti na slovenija@tedi.com ali z redno pošto na naslov podjetja.

Pravna podlagi za obdelavo podatkov je zakoniti interes. Podatki se bodo obdelovali do preklica prejemanja sporočil, oziroma do izpolnitve namena obdelave. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Obdelava na podlagi privolitve oz. soglasja

Če podjetje nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, pogodbene obveznosti, zakonitega interesa ali zaščite življenja posameznika, sme posameznika zaprositi za privolitev oz. soglasje. Tako lahko podjetje obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje:

 • za navezovanje stika: če z nami navežete stik, uporabljamo za odgovor na vašo prošnjo vaše osebne podatke,
 • za namen rezervacije blaga, kadar v naši trgovini rezervirate blago: ime in priimek, telefonska številka.

Vaše osebne podatke lahko uporabimo tudi v druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega več ne želi, lahko zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov podjetja. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Podjetje lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Izjemoma lahko podjetje zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe v primerih uresničevanja pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanja pravne obveznosti obdelave, razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja, namenov arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalnih namenov, statističnih namenov, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov. 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je privolitev. Podatki se bodo obdelovali do preklica oziroma do umika privolitve oziroma do izpolnitve namena obdelave. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Zaščita življenjskih interesov posameznika

Podjetje lahko obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v kolikor je to nujno za zaščito njegovih življenjskih interesov. V nujnih primerih lahko podjetje poišče osebni dokument posameznika, preveri, ali ta oseba obstaja v njegovi zbirki podatkov, preuči njegovo anamnezo ali naveže stik z njegovimi svojci, za kar podjetje ne potrebuje posameznikove privolitve. Navedeno velja v primeru, ko je to nujno potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika.
 

Hramba in izbris osebnih podatkov

Podjetje bo hranilo osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor podjetje podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo hranilo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo v  času sodelovanja s podjetjem, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno. Osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, podjetje hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 6 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in podjetjem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani podjetje podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora. Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, bo podjetje hranilo do preklica privolitve ali do zahteve za  izbris podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja. Podjetje lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon. V primeru uveljavljanja pravic posameznika podjetje hrani osebne podatke tega posameznika, dokler o zadevi ni pravnomočno odločeno, po pravnomočnosti pa skladno s pravnomočno odločitvijo v zadevi.

Izjemoma lahko podjetje zavrne zahtevo za izbris iz razlogov, kot so: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalni nameni ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov. Po preteku obdobja hrambe mora podjetje osebne podatke učinkovito in trajno izbrisati ali anonimizirati, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos podatkov

Podjetje lahko posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisano v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.
Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje podjetje, so predvsem:

 • vzdrževalci infrastrukture (videonadzor, varnostne storitve);
 • ­ vzdrževalci informacijskih sistemov;
 • ­ ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku (npr.Microsoft, Google);
 • ­ ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Google, Facebook, Instagram ipd.).

Podjetje za namene boljšega pregleda in nadzora nad pogodbenimi obdelovalci in urejenosti medsebojnega pogodbenega razmerja vodi tudi seznam pogodbenih obdelovalcev, kjer so navedeni vsi konkretni pogodbeni obdelovalci, s katerimi podjetje sodeluje.

Podjetje v nobenem primeru ne bo posredovalo osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.

Podjetje kot upravljavec in njegovi  zaposleni osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA, pri  čemer so razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (tipske pogodbe, ki jih je sprejela Evropska komisija) in/ali zavezujočih poslovnih pravil (ki jih sprejme podjetje in potrdijo nadzorni organi v EU).

Varovanje podatkov in točnost podatkov

Podjetje skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativnosistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko-tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščitene z geslom. Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe in veljavne zakonodaje varstva osebnih podatkov.

Vse navedene pravice in vsa vprašanja lahko posameznik uveljavlja z zahtevkom, poslanim na naslov podjetja. Na zahtevek posameznika bo podjetje odgovorilo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev podaljša za največ dva dodatna meseca, o čemer bo posameznik obveščen, skupaj z razlogi za zamudo. Uveljavljanje pravic je za posameznika brezplačno, vendar pa lahko podjetje zaračuna razumno plačilo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti, če se ponavlja. V takšnem primeru lahko podjetje zahtevo tudi zavrne. V primeru dvoma o identiteti posameznika se lahko zahteva dodatne informacije, ki jih podjetje potrebuje za ugotovitev identitete.

Podjetje bo v odločitvi o zahtevi posameznika seznanilo tudi z razlogi odločitve in informacijo o pravici do pritožbe pri nadzornem organu v roku 15 dni od seznanitve z odločitvijo. Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu lahko posameznik uveljavlja pri: Informacijskemu pooblaščencu RS na naslovu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana( e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

Politika zasebnosti velja od 1.5.2023 dalje

Odgovorna oseba podjetja Tedi Betriebs d.o.o.

Informacije o uporabi piškotkov

Da bi bil vaš obisk na naših spletnih straneh čim bolj udoben, pri podjetju TEDi uporabljamo piškotke. Piškotek so informacije, ki jih spletni strežnik pošlje brskalniku, ta pa jih nato pošlje nazaj na strežnik za poznejši dostop (»sejni piškotek«). Piškotki omogočajo shranjevanje informacij med posameznimi priklici spletnih strani in strežniku dovoljujejo, da prepozna brskalnik obiskovalca in s tem obiskovalca samega oz. da ta ostane znan tudi po seji.

Poleg tega uporablja TEDi tudi piškotke, ki ostanejo aktivni po končani seji (»večsejni piškotki«) V teh se shranjuje le število vaših obiskov, tako da lahko na podlagi vedenja obiskovalcev na spletni strani svojo ponudbo nenehno razširjamo in izboljšujemo. Ti večsejni piškotki bodo na vašem računalniku shranjeni še dvanajst mesecev po vašem zadnjem obisku, če jih sami ne izbrišete prej.

Piškotek lahko vsebuje samo informacije, ki jih ponudnik spletne strani pošlje uporabniku; zasebnih podatkov uporabnika iz njega ni mogoče izluščiti. Zato naši piškotki ne predstavljajo nobene nevarnosti, kot je to pogosto predstavljeno v razpravah v javnosti. Upoštevajte tudi, da lahko piškotke uporabi samo ustvarjalec piškotkov. Nobena tretja oseba nima dostopa do piškotkov na trdem disku stranke in samo spletni strežnik, ki pošlje piškotek brskalniku stranke, lahko ponovno prikliče ta piškotek.

Če niste prepričani, ali naj sprejmete naše piškotke, nam pošljite e-pošto na naslov svn-data-protection(at)tedi.com.

Upravljanje piškotkov lahko tudi namensko usmerjate. S funkcijo pomoči v menijski vrstici večine internetnih brskalnikov boste izvedeli več o tem, kako lahko preprečite, da vaš brskalnik sprejema nove piškotke, kako prikažete nove piškotke in kako izbrišete in blokirate vse že prejete piškotke. Postopek se razlikuje glede na brskalnik, ki ga uporabljate. V nadaljevanju bomo vam pojasnili, kako to storite v Internet Explorerju:

 1. V meniju »Orodja« izberite »Internetne možnosti«.
 2. Nato kliknite na zavihek »Zasebnost«.
 3. Tukaj lahko spreminjate nastavitve glede sprejemanja, izbiranja ali preprečevanja piškotkov.
 4. Potrdite svojo izbiro z možnostjo »V redu«.
   

Da bi lahko brez omejitev uporabljali vse funkcije in ponudbe na www.tedi.com, vam priporočamo, da shranjevanja piškotkov ne izključite.

Orodje za analizo: Matomo

Uporaba sistema Matomo
Na tem spletnem mestu za analizo in preverjanje uporabe našega spletnega mesta uporabljamo storitev spletne analize Matomo. Pridobljeni statistični podatki nam omogočajo, da izboljšamo našo ponudbo in jo naredimo bolj zanimivo za vas kot uporabnika.

Kategorije osebnih podatkov / prejemnikov
Matomo uporablja tako imenovane piškotke. To so besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in nam omogočajo analizo uporabe našega spletnega mesta. V ta namen se podatki o uporabi, pridobljeni s piškotkom, prenesejo na naše strežnike in shranijo, tako da je mogoče oceniti vedenje pri uporabi. Vaš naslov IP se takoj anonimizira; to pomeni, da kot uporabnik ostanete anonimni. Informacije, ki jih piškotek pridobi o vaši uporabi tega spletnega mesta, se ne posredujejo tretjim osebam. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje prek storitve Matomo, ni združen z drugimi podatki, ki jih zbiramo. Pravna podlaga za uporabo Matomo je člen 6(1)(1)(f) GDPR.

Soglasje
Matomo je deaktiviran, ko obiščete naše spletno mesto. Vaše vedenje pri uporabi se beleži anonimno le, če se s tem aktivno strinjate.

Dodatne informacije
Program Matomo je odprtokodni projekt. Informacije tretjega ponudnika o varstvu podatkov so na voljo na naslovu matomo.org/privacy-policy/.

Google Maps

Vključujemo zemljevide storitve "Google Maps" ponudnika Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Politika zasebnosti: https://www.google.com/policies/privacy/, Odjava: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Za uporabo funkcij storitve Google Maps je treba shraniti vaš naslov IP. Ti podatki se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranijo. Družba TEDi nima vpliva na ta prenos podatkov. Google Maps se uporablja za zagotavljanje privlačne predstavitve naših spletnih ponudb in za lažje iskanje krajev, ki jih navajamo na spletnem mestu. Pravna podlaga za obdelavo podatkov, povezano z uporabo storitve, je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(1)(a) DS-GVO.

Informacije o registraciji za glasilo

Vaš e-poštni naslov uporabljamo za pošiljanje glasila prek e-pošte, ki vas obvešča o naši trenutni ponudbi in akcijah, če ste se s tem strinjali. Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete, in sicer tako, da se od glasila odjavite na naši spletni strani ali pa kliknete povezavo za odjavo, ki jo najdete na koncu vsakega glasila. Za statistične namene v anonimni obliki ovrednotimo, povezave ki so bile izbrane v glasilu.

Piškotki

Naša spletna stran deluje s pomočjo t.i. piškotkov (angl. cookies), ki so pomembni za zagotavljanje spletnih storitev, uporabljajo pa se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, za pomoč pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, itd. Spletna stran uporablja nujne piškotke, ki se naložijo takoj, za vse ostale piškotke pa potrebujemo vašo privolitev, ki jo lahko kadarkoli spremenite. Piškotke, ki jih brskalnik shrani, lahko posameznik izbriše.
Naša spletna stran uporablja naslednje piškotke:

Cookies