Železnica
Železnica
Železnica

Železnica
Železnica
Železnica

Železnica

z lučjo in glasbo,
iz umetne mase

Barve:
Eisenbahn-Set Modell
po 12 € z DDV