Bleščice

Bleščice
Bleščice

Bleščice

Bleščice

1300 kosov v zavitku,
iz umetne mase,
različne barve

Barve:
BleščiceBleščice
za zavitek 1 € z DDV